Na osnovi članka 18. i 55. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 77/14) i članka 19. Statuta Udruge Pomorskih agenata Hrvatske, Skupština Udruge pomorskih agenata Hrvatske održana u Rijeci dana 25. veljače 2015. godine donijela je:


STATUT

UDRUGE POMORSKIH AGENATA HRVATSKE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom regulirane su odredbe o nazivu i sjedištu udruge, zastupanju, izgledu pečata udruge, ciljevima i područjima djelovanja, djelatnostima za ostvarivanje tih ciljeva, načinu rada udruge, članstvu, načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i odgovornostima članova udruge, načinu vođenja popisa članova, načinu djelovanja tijela udruge, izboru i opozivu likvidatora, imovini udruge, te načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, kao i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Udruga pomorskih agenata Hrvatske je strukovna neprofitna organizacija u koju se udružuju pomorski agenti kao fizičke ili pravne osobe, odnosno hrvatski državljani ili pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a u svrhu poticanja razvoja i zaštite zajedničkih profesionalnih interesa svih članova udruge.

Strana fizička osoba i strana pravna osoba mogu postati članovi Udruge u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske time da pravne osobe – članove udruge zastupaju njihove ovlaštene osobe.

Udruga ima Statut koji je njen temeljni akt.

 

Članak 2.

Puni naziv udruge je: UDRUGA POMORSKIH AGENATA HRVATSKE.
Skraćeni naziv glasi: UPAH.
Naziv na engleskom jeziku je: ASSOCIATION OF SHIPBROKERS AND AGENTS OF CROATIA, skraćen naziv na engleskom jeziku: ASBAC.
Naziv na engleskom jeziku rabi se uz naziv na hrvatskom jeziku.

 

Članak 3.

Udruga je pravna osoba upisana u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
Sjedište Udruge pomorskih agenata Hrvatske je u Rijeci na adresa Trg Ivana Koblera br. 2.
Udruga ima svoj žiro račun pri ERSTE & S. banci u Rijeci.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat pravokutnog oblika dimenzija 45 x 16 mm s tekstom:

 

UDRUGA POMORSKIH AGENATA HRVATSKE
Association of Ship Brokers & Agents of Croatia
RIJEKA

Članak 5.

Udruga ima znak koji se sastoji u donjem dijelu od simbolizirana sidra uronjena u more bijelo-plave boje, sa šest crveno-bijelih šahovskih polja na gornjoj lijevoj strani, i s natpisom UPAH na gornjoj desnoj strani, sljedećeg izgleda:

 

Članak 6.

Djelatnost Udruge pomorskih agenata Hrvatske proteže se na cijelu Republiku Hrvatsku.

Udruga može osnivati podružnice koje nemaju pravnu osobnost.

 

Članak 7.

Udrugu prema trećim osobama zastupa Predsjednik Udruge.

U slučaju spriječenosti Predsjednika Udrugu može zastupati jedan od Dopredsjednika ili Tajnik udruge sukladno ovlaštenjima dobivenim od Predsjednika udruge.

 

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost rada se ostvaruje sudjelovanjem na Skupštini, radu stručnih odbora i izvješćivanjem članova pisanim putem te preko svoje Internet stranice www.asbac.hr. U svrhu izvješćivanja Udruga može izdavati periodične publikacije sukladno pozitivnim propisima.

Članovi udruge imaju pravo biti obavještavani o radu udruge.

Javnost rada ostvaruje se i pravom na uvid u akte udruge.

Udruga može surađivati sa sličnim tijelima u zemlji i inozemstvu.


II. DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 9.

Područje djelovanja udruge s obzirom na ciljeve je: Gospodarstvo.

Cilj udruge je unapređivanje i usklađivanje djelovanja pomorskih agenata.

U ostvarivanju ciljeva udruge obavljaju se sljedeće djelatnosti:

1. donošenje općih uvjeta poslovanja pomorskih agenata,

2. donošenje pravila ponašanja pomorskih agenata,

3. zajedničko nastupanje u pitanjima u svezi s pravima, obvezama i interesima pomorskih

agenata,

4. suradnja s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i ostalim državnim tijelima u

stvarima od strukovna interesa,

5. suradnja s Međunarodnom federacijom nacionalnih udruga pomorskih agenata –

FONASBA, a s tim u svezi Udruga će:

a. savjetovati i izjašnjavati se u pitanjima poslovanja pomorskih agenata,

b. savjetovati i davati mišljenja u pitanjima koja se odnose na pomorske prijevoze,

c. koordinirati pri donošenju, pojednostavljenju i normizaciji pomorskih prijevoznih

ugovora i isprava,

d. osiguravati potpunu razmjenu mišljenja od općih i posebnih interesa za djelatnost

agenata,

e. sastajati se radi razmatranja pitanja profesionalnih interesa, prava i obveza.

6. suradnja s drugim međunarodnim udrugama u oblasti pomorstva i prometa,

7. organiziranje savjetovanja iz oblasti svoje djelatnosti,

8. izdavanje stručnih radova iz oblasti djelatnosti.

 

Članak 10.

Udruga svoje zadaće ostvaruje:

1. na sjednicama Skupštine,

2. na sjednicama Upravnog odbora

2. radom ostalih tijela Udruge,

3. sudjelovanjem na sastancima i stručnim seminarima međunarodnih organizacija koje se

bave problemima pomorskih agenata, a posebice FONASBA-e, njenih odbora i pododbora.

4. objavljivanjem stručnih radova iz oblasti svoje djelatnosti.


III. ČLANSTVO I MATERIJALNA OSNOVA

 

Članak 11.

Članovi Udruge pomorskih agenata Hrvatske mogu biti svi pomorski agenti, pravne osobe kojih je sjedište upisano u Sudske registre pri sudovima Republike Hrvatske, kao i fizičke osobe hrvatskog državljanstva koje su se istaknule u pomorsko-agencijskoj struci, koji ispunjavaju članske obveze i pridržavaju se Statuta i pravila ponašanja pomorskih agenata Hrvatske.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno, a stječe se na osnovi zahtjeva o kome rješava Skupština Udruge na prijedlog Odbora za članstvo i odnose među agentima.

Skupština odlučuje o učlanjenju strane fizičke ili pravne osobe koja svojim djelovanjem doprinosi razvoju Udruge, a na prijedlog Upravnog odbora udruge.

Članstvo u udruzi može biti redovno i počasno.

Skupština može na prijedlog Upravnog odbora odlučiti o primanju počasnog člana, i to fizičku ili pravnu osobu iz srodnih udruga koja se ističe u suradnji s Udrugom, aktivnih fizičkih osoba iz pomorskih agencija i fizičkih osoba koje su otišle u mirovinu iz pomorskih agencija a koje su se istakle dugogodišnjim radom u udruzi i promicanjem struke pomorskih agenata.

Počasni član nema pravo glasa prilikom odlučivanja u tijelima udruge.

Počasni član ne plaća članarinu.

Udruga vodi upisnik svojih članova.

Popis članova kluba vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o nazivu člana pravnih osoba ili osobnom imenu fizičkih osoba, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, vremenu eventualnog prestanka članstva u udruzi, e-mail adresi ili broju telefona člana udruge ako postoje, kao i podatku o tome da li je riječ o redovnom ili počasnom članu udruge.

Članovi udruge imaju slijedeća prava.

–        sudjelovati u aktivnostima udruge,

–        birati ili biti biran u tijela udruge.

Članovi udruge imaju sljedeće obveze:

–        redovito i uredno podmirivati financijske obveze prema udruzi,

–        izvršavati sve članske obveze sukladno aktima udruge i odlukama tijela udruge,

–        čuvati imovinu i ugled udruge,

–        pridržavati se Statuta udruge i Pravila ponašanja.

 

Članak 12.

Udruga pomorskih agenata Hrvatske svoje odnose sa trgovačkim društvima, drugim organizacijama, državnim i ostalim tijelima ili ustanovama iz oblasti pomorstva, angažiranim ili zainteresiranim za ostvarenje djelatnosti Udruge, uređuje ugovorima.

 

Članak 13.

Članovi Udruge imaju pravo i dužnost raditi na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.

 

Članak 14.

Članovi Udruge imaju pravo služiti se sredstvima koja im Udruga stavi na raspolaganje za stručni rad.

Članovi Udruge imaju pravo biti posebno obaviješteni o radu i o materijalnom i financijskom poslovanju Udruge.

Članovi Udruge imaju pravo davati prijedloge, mišljenja i primjedbe u svezi sa radom Udruge i njenih tijela.

 

Članak 15.

Članovi Udruge glasuju na sastancima Skupštine i odbora osobno ili putom predstavnika pravne osobe kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

Članak 16.

Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu kojeg odredi Skupština.

Udruga ostvaruje sredstva iz članarine, prihoda ostvarenih suradnjom u smislu članka 12. ovog Statuta, tiskanjem ili objavljivanjem akata Udruge, stručnih djela i organizacijom strukovnih skupova, od priloga i prihoda iz drugih izvora.

Ova su sredstva imovina Udruge.

Imovinu Udruge osim novčanih sredstava čine pokretne i nepokretne stvari i stvari intelektualna vlasništva nabavljene za potrebe Udruge.

Tako pribavljena sredstva nisu dobit Udruge i mogu se koristiti samo za obavljanje djelatnosti Udruge.

Ostatak sredstava po zaključnom računu prethodne prebacuje se na tekuću poslovnu godinu.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Udruga odgovara do visine njene imovine.

 

Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. istupanjem člana,
 2. prestankom pravne sposobnosti,
 3. isključenjem člana,
 4. odlukom Skupštine ako član ne ispunjava članske obveze,
 5. smrću člana fizičke osobe ili prestankom djelatnosti člana pravne osobe.

Odluka o isključenju člana udruge može se donijeti radi:

 1. ponašanja suprotnog odredbama Statuta udruge,
 2. ponašanja kojim nanosi štetu ugledu udruge,
 3. ne plati članarinu u razdoblju od 2 godine.

Odluku o isključenju donosi Stegovno povjerenstvo Udruge izabrano od strane Skupštine.
Protiv odluke Stegovna povjerenstva isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna.

 

IV. UPRAVLJANJE UDRUGOM

 

Članak 18.

Udrugom upravljaju članovi neposredno ili putem svojih tijela.
Tijela Udruge jesu:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik

5. Tajnik

6. Stručni odbori


1) SKUPŠTINA

 

Članak 19.

Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge, a sačinjavaju je fizičke osobe članovi Udruge i predstavnici pravne osobe članice Udruge koje imenuje zakonski zastupnik pravne osobe.
Skupština bira tijela koja rukovode njenim radom i pripremaju njene odluke.
Skupština donosi odluke glasovanjem.
Svaki član Udruge ima jedan glas.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna najmanje polovina svih članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Ako se utvrdi da nema kvoruma iz prethodnog stavka održavanje Skupštine se odlaže za pola sata. Nakon toga se Skupština održava ako je nazočna najmanje jedna trećina članova.
Dvotrećinska većina članova je potrebna kada se odlučuje o donošenju ili izmjeni Statuta, izboru ili promjeni člana tijela Udruge i primitku strane osobe u članstvo.
Skupština se održava prema potrebi ali najmanje jednom godišnje.
Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor udruge.

Upravni odbor udruge dužan je sazvati Skupštinu u slijedećim slučajevima:

– na zahtjev Nadzornog odbora udruge,

– na zahtjev najmanje 2/3 članova udruge.

Ukoliko Upravni odbor ne sazove skupštinu u roku od 30 dana od dana ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka, ima je pravo sazvati sam predlagač izravno.

U slučaju isteka mandata tijela upravljanja udrugom skupštinu može sazvati osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registru udruga kao i 2/3 članova udruge.

Skupština se saziva pisanim putem uz naznaku dnevna reda.
Predsjednik Udruge predsjeda sastancima Skupštine .


Članak 20.

Skupština Udruge:

 1. donosi Statut Udruge,
 2. donosi Pravila ponašanja pomorskih agenata,
 3. donosi Opće uvjete poslovanja agenata,
 4. donosi odluke, zaključke i smjernice za rad Udruge,
 5. bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike, tajnika, članove Upravnog i Nadzornog odbora, te likvidatora udruge,
 6. donosi odluke o opozivu tijela Udruge prije isteka njegova mandata,
 7. razmatra i odobrava izvješća Upravnog odbora i stručnih odbora,
 8. donosi program rada Udruge i financijski plan, usvaja zaključni račun,
 9. odlučuje o prestanku rada Udruge i postupku s imovinom,
 10. odlučuje o drugim pitanjima koja po naravi spadaju u djelokrug rada Skupštine, a posebno određuje politiku rada i razvoja udruge.


2) UPRAVNI ODBOR

 

Članak 21.

Upravni odbor bira Skupština.
Upravni odbor čine Predsjednik Udruge, dva dopredsjednika, predsjednik protekla mandata, tajnik i voditelji stručnih odbora s mandatom od dvije godine, neovisno o njihovom uposlenju.
Funkcije članova Upravnog odbora su osobne i mogu se kumulirati.
Predsjednik Udruge predsjeda sastancima Upravnog odbora. U slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga stariji dopredsjednik.
Članovi Upravnog odbora mogu biti ponovo birani.

 

Članak 22.

Djelatnosti Upravnog odbora jesu:

 1. pripremati sazivanje Skupštine,
 2. izvršavati i voditi brigu o provođenju zaključaka Skupštine,
 3. donositi odluke temeljem ovlasti Skupštine,
 4. pripremati predloške općih pravila Udruge,
 5. obavljati druge uloge utvrđene Statutom i aktima udruge


Članak 23.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi i odlučuje pravovaljano ako je na sastanku nazočno više od polovine njegovih članova.
Upravni odbor saziva Predsjednik Udruge koji priprema sjednice i prijedloge odluka i zaključaka.
Upravni odbor donosi pravovaljane odluke glasovima većine nazočnih članova.

 

Članak 24.

Upravni odbor vodi brigu o pravodobnom i zakonitom obavljanju financijskih, administrativnih i stručnih poslova koji proizlaze iz rada Udruge i njenih tijela.

 

Članak 25.

Upravni odbor upravlja tekućim poslovima Udruge temeljem zaključaka Skupštine, organizira i priprema dnevni red Skupštine, organizira stručna i znanstvena predavanja iz oblasti pomorske agencijske djelatnosti, održava veze s inozemnim udrugama agenata i obavlja druge poslove po uputu Skupštine.
Za svoj rad Upravni odbor i svaki njegov član odgovara Skupštini.

 

3) NADZORNI ODBOR

 

Članak 26.

Nadzorni odbor čine 3 člana koje bira Skupština s mandatom od 2 godine.
Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
Za pravovaljano održavanje sjednica potrebna je nazočnost dva člana.
Nadzorni odbor nadzire:

 1. provođenje Statuta, pravila ponašanja i drugih akata koje donosi Skupština,
 2. financijsko-materijalno poslovanje,
 3. ostvarenje odluka i zaključaka Skupštine, te
 4. obavljati druge uloge utvrđene Statutom i aktima udruge.

Nadzorni odbor o svom radu podnosi izvješće Skupštini.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.
Nadzorni odbor ima pravo uvida u sve isprave o poslovanju Udruge.
Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni sjednicama Upravnog odbora bez prava odlučivanja.

 

4) PREDSJEDNIK UDRUGE

 

Članak 27.

Predsjednika Udruge bira Skupština s mandatom od dvije godine.
Predsjednik nakon isteka mandata može biti ponovo biran.
Predsjednik ne mora biti predstavnikom pravne osobe članice Udruge (ali u tom slučaju nema pravo glasa u njeno ime).
Predsjednik zastupa Udrugu i upravlja radom Udruge.
Predsjednik ima naredbodavno pravo raspolaganja imovinom Udruge.
Predsjednik predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora i odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednika u njegovoj nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje jedan, u pravilu stariji dopredsjednik ili tajnik Udruge.
Predsjednik podnosi izvješće o radu Skupštini.

 

5) TAJNIK UDRUGE

 

Članak 28.

Tajnika imenuje Skupština s mandatom od 2 godine.
Tajnikom nakon isteka mandata može biti imenovana ista osoba.
Tajnik Udruge vodi sve administrativne poslove Udruge.
Tajnik ima pravo na nagradu za svoj rad. Visinu nagrade određuje Skupština za svaku poslovnu godinu.

 

6) STRUČNI ODBORI

 

Članak 29.

Stručni odbori Udruge jesu:

1. Odbor za komercijalnu politiku,

2. Odbor za nacionalne i međunarodne odnose i ugovore,

3. Odbor za članstvo i odnose među agentima,

4. Odbor za kvalitetu i normizaciju,

5. Odbor za kontejnerizaciju,

6. Odbor za agente tereta. 

 

Članak 30.

Odbor za komercijalnu politiku vodi brigu o tržištu usluga gdje djeluju pomorski agenti, te ga uspoređuje sa tržištem usluga u inozemstvu.
Odbor predlaže komercijalnu politiku Udruge.

 

Članak 31.

Odbor za nacionalne i međusobne odnose i ugovore vodi brigu o suradnji sa pomorskim organizacijama, gospodarskim komorama i drugim srodnim nacionalnim organizacijama, sa međunarodnom federacijom nacionalnih udruženja pomorskih agenata, s ostalim međunarodnim udrugama kojih su članovi pojedine pomorske agencije.
Odbor za nacionalne i međunarodne odnose izrađuje i predlaže tipske ugovore o pomorskoj agenciji, ugovore po pristupanju (opće uvjete) i druge.
Odbor sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela u radu na poslovima iz prethodna stavka i pri donošenju i izmjeni ugovora i isprava koji se rabe pri prijevozu morem, kupoprodaji, popravku i zakupu brodova, ukrcaju posade i drugim iz oblasti poslovanja pomorskog agenta.

 

Članak 32.

Odbor za članstvo i odnose među agentima prima zahtjeve za članstvo u Udrugu, razmatra utemeljenost zahtjeva i s tim u svezi daje obrazloženje prijedloga Skupštini, izrađuje nacrt i predlaže izmjene pravila ponašanja članova Udruge.


Članak 33.

Odbor za kvalitetu i normizaciju prati i usklađuje poslovanje članova sa zahtjevima i normama kvalitete FONASBA-e i drugih sličnih domaćih ili stranih tijela.

 

Članak 34.

Odbor za kontejnerizaciju prati i usklađuje rad članova u odnosu na zahtjeve domaćeg i inozemnog kontejnerskog poslovanja.

 

Članak 35.

 

Odbor za agente tereta prati i usklađuje rad članova u odnosu na zahtjeve domaćeg i inozemnog poslovanja agenata tereta.

 

Članak 36.

 

ODREDBE O IZBORU I OPOZIVU

Mandat u svim tijelima Udruge traje dvije godine.

Mandat članovima tijela može prestati istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Tijela Udruge iz ovog poglavlja mogu biti opozvana odlukom Skupštine i prije isteka njihova mandata ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama Tijela ili Zakonom.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor. Postupak za opoziv Predsjednika odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština. Prijedlog za opoziv Predsjednika mogu podnijeti Upravni odbor ili 1/3 članova Skupštine.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora ili Nadzornog odbora može podnijeti Predsjednik ili 1/3 članova Skupštine. Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu. Predsjednik Udruge odnosno član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine. Novoizabranom Predsjedniku odnosno članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sljedećoj sjednici.

 

Članak 37.

Sporovi između članova udruge i udruge, odnosno članova udruge i tijela udruge, te eventualni sukob interesa članova udruge i udruge, odnosno tijela (dalje: sporovi i sukobi interesa unutar udruge) rješavaju se isključivo na način određen ovim Statutom.

U slučaju spora ili sukoba interesa, unutar udruge član udruge koji postavlja zahtjev prema udruzi ili tijelu udruge ili koji se poziva na sukob interesa drugog člana ili tijela udruge postavlja zahtjev Upravnom odboru udruge za imenovanje komisije za rješavanje toga spora i sukoba interesa.

Upravni odbor imenuje komisiju za rješavanje sporova i sukoba interesa koju čini 3 člana udruge u odnosu na koje se ne odnosi spor ili sukob interesa.

U slučaju kada je spor ili sukob interesa iznijet u odnosu na cijeli Upravni odbor, komisiju imenuje Nadzorni odbor.

Nije dozvoljeno istovremeno isticanje spora i sukoba interesa i u odnosu na Upravni odbor i Nadzorni odbor udruge.

Odluka komisije za rješavanje sporova i sukoba interesa je konačna.

Članovi udruge sami nadziru rad Udruge sukladno ovom Statutu.

Ukoliko član Udruge smatra kako je Udruga ili tijelo udruge povrijedilo Statut udruge ovlašten je na to upozoriti skupštinu udruge i tražiti otklanjanje nepravilnosti.

Ukoliko skupština udruge ne odluči o tome zahtjevu člana udruge u roku od 45 dana ili ukoliko odbije ili odbaci takav zahtjev člana udruge, član udruge ima pravo pred nadležnim sudom tražiti zaštitu svojih prava i interesa propisanih ovim Statutom.

 

V. MEĐUNARODNA SURADNJA

 

Članak 38.

Udruga pomorskih agenata Hrvatske usko surađuje sa Međunarodnom federacijom nacionalnih udruga pomorskih agenata, s ostalim međunarodnim udrugama kojih su članovi pojedini pomorski agenti ili agencijske tvrtke (BIMCO, MULTIPORT i drugima) sa nacionalnim udrugama pomorskih agenata (ASBA, INSTITUTE OF CHARTERED SHIPBROKERS, FEDERAGENTI i drugima), s osigurateljima agentske odgovornosti i drugima.
Udruga sudjeluje u radu međunarodnih tijela pri donošenju i izmjeni isprava iz članka 31. stavak 2. i 3. ovog Statuta.

 

VI. STATUT I OPĆI AKTI

 

Članak 39.

Nacrt Statuta priprema Upravni odbor i daje ga na raspravu svim članovima Udruge.
Na osnovi prijedloga i primjedaba na nacrt Statuta Upravni odbor utvrđuje konačni prijedlog Statuta.
Statut donosi Skupština s dvotrećinskom većinom glasova članova Udruge.
Izmjene i dopune Statuta čine se prema postupku za njegovo donošenje.
Skupština je ovlaštena autentično tumačiti odredbe Statuta.

 

Članak 40.

Skupština donosi Pravila ponašanja članova koja sadrže njihova prava, obveze, odgovornost, stegovni postupak i sankcije za njihovu povredu.
Skupština može donositi druge opće akte od važnosti za Udrugu.
Pravila ponašanja i ostali opći akti moraju biti u sukladnosti sa Statutom.
VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 41.

Udruga prestaje s radom u slučajevima utvrđenim Zakonom, na način utvrđen istim.

Udruga može svojom odlukom prestati s radom ako ne obavlja poslove i zadatke radi kojih je osnovana i ako više ne postoje društvene potrebe za postojanjem udruge. U tom slučaju se provodi i likvidacija udruge.

Odluka iz prethodnog stavka donosi se dvotrećinskom (2/3) većinom svih članova Skupštine udruge.

Likvidaciju provodi likvidator udruge kojeg imenuje i opoziva skupština udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u skladu sa odredbama Zakona o udrugama, poštujući obveze i rokove utvrđene odredbama toga Zakona.

 

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja svih obveza, vjerovnika, troškova likvidacijskog ili stečajnog postupka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na temelju posebne odluke skupštine .

 

Članak 42.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, te prestaju važiti odredbe Statuta od 23. ožujka 2012. godine, kao i odredbe Izmjena Statuta od 23. ožujka 2012. godine i 28. veljače 2013. godine.

Izvornikom Statuta smatra se ovaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Skupštini udruge i koji je potpisan od predsjedavajućeg Skupštine.

Za čuvanje Statuta odgovoran je Predsjednik udruge. Predsjednik je na zahtjev člana udruge dužan omogućiti uvid u Statut ili osigurati prijepis, odnosno presliku Statuta na njegov trošak.

 

Svojim potpisom na Statutu predsjedavajući Skupštine udruge potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je izglasan u tekstu koji je potpisan.

 

 

UDRUGA POMORSKIH AGENATA HRVATSKE

 

Jakov Karmelić
Predsjednik Udruge

 

_______________________

 

Rijeka, 25. veljače, 2015.