Pravila ponašanja

Na temelju članka 35. Statuta Udruge pomorskih agenata Hrvatske, Skupština Udruge je na svojoj sjednici održanoj u Rijeci dana 22. studenog 2021. godine donijela:

PRAVILA PONAŠANJA
Članak 1.

Ova Pravila ponašanja utvrđuju način ponašanja članova Udruge pomorskih agenata Hrvatske u međusobnim odnosima i odnosima prema nalogodavateljima kojih su se pomorski agenti dužni pridržavati pri obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 2.

Pomorski agenti dužni su čuvati ugled i dostojanstvo struke, poštovati načela međusobnog povjerenja i ravnopravnosti te pravila lojalne utakmice na slobodnom tržištu.

Pomorski agenti dužni su uspostaviti i primjenjivati međunarodno priznate standarde kvalitete, poslovne etike i profesionalnog ponašanja.

Članak 3.

Pomorski agenti trebaju poticati visoki stupanj profesionalne i kontinuirane edukacije zaposlenika s ciljem pružanja učinkovite i kvalitetne usluge na pomorskom tržištu.

Pomorski agenti trebaju aktivno pridonositi spječavanju pojavljivanja prijevarnih ponašanja u pomorstvu kao što su carinske prijevare, mito i korupcija, nezakonito trgovanje drogama i drugim zabranjenim tvarima, krivotvorinama te zaštićenim i ugroženim vrstama.

Članak 4.

Pomorski agenti trebaju se suzdržati od poslovanja s pravnim subjektima koji svoje poslovanje ne temelje na primjeni načela tržišne ekonomije, poslovne etike i korporacijske društvene odgovornosti te anti korupcijske politike.

Članak 5.

U svom poslovanju pomorski agenti trebaju se služiti uslugama trećih osoba koje posluju u skladu s načelima istinitosti, transparentnosti, odgovornosti, postupanja u dobroj vjeri i poslovnim običajima.

Članak 6.

Sukladno Minimumu standarda UNCTAD-a za pomorske agente te Pravilima ponašanja FONASBA-e, pomorski agenti dužni su:

 • obavljati pomorsko      agencijsku      djelatnost     pošteno,      pozornošću      dobrog gospodarstvenika i jednako prema nalogodavateljima,
 • primjenjivati standarde koji osiguravaju savjesno i učinkovito obavljanje usluga,
 • postupati s dužnom pažnjom pri rukovanju sredstvima nalogodavatelja,
 • postupati u skladu s nacionanim propisima koji reguliraju djelatnost pomorskih
Članak 7.

U ostale dužnosti pomorskih agenata spadaju osobito:

 • dužnost čuvanja profesionalne tajne,
 • dužnost štititi interese nalogodavatelja,
 • dužnost uzdržati se od nelojalne utakmice,
 • dužnost sudjelovanja u radu Udruge pomorskih agenata Hrvatske,
 • dužnost izvršavanja odluka tijela Udruge,
 • dužnost plaćanja članarine prema odluci
Članak 8.

U zajedničkim poslovima pomorski agenti se slobodno dogovaraju o međusobnoj podjeli agencijske nagrade.

Kada pomorski agent dobije nalog za obavljalje pomorsko agencijske djelatnosti na području luke u kojoj nema sjedište niti podružnicu, preporuča se da isti imenuje pomorskog agenta koji posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti na području te luke, a članom je Udruge.

Članak 9.

Pomorski agenti članovi Udruge imaju pravo koristiti logotip Udruge pomorskih agenata Hrvatske na listovnom papiru (memorandumu) tvrtke, u elektroničkoj komunikaciji te društvenim mrežama.

Logotip koji ističe pripadanje članstvu Udruge pomorskih agenata Hrvatske imaju pravo rabiti ispred ulaza i u poslovnim prostorijama tvrtke.

Članak 10.

Pomorski agenti članovi Udruge imaju pravo:

 • međusobno se konzultirati o svim pitanjima struke,
 • tražiti mišljenje FONASBA-e i njenih tijela putom predstavnika Udruge u FONASBA-i,
 • predlagati Upravnom odboru izmjenu propisa i pravila koja se odnose na pomorske agente,
 • biti jednako promicani u svim publikacijama u kojima se pojavljuje
Članak 11.

Pomorski agenti dobrovoljno se udružuju u Udrugu pomorskih agenata Hrvatske sukladno Statutu Udruge.

Pomorski agenti koji nisu članovi Udruge ne mogu uživati blagodati članstva u Udruzi kao što su uvrštavanje u svjetske registre, adresare i stručne časopise u koje se upisuju pomorski agenti u svijetu.

Pomorski agenti koji nisu članovi Udruge ne mogu koristiti promidžbu koju Udruga čini za članove.

Članak 12.

Svaki član Udruge dužan je prijaviti Upravnom odboru osobu koja se neovlašteno bavi pomorsko agencijskim poslovima.

Članak 13.

Članovi Udruge pomorskih agenata ne smiju:

 • obavljati djelatnost bez odobrenja za obavljanje djelatnosti pomorske agencije na području nadležne lučke uprave,
 • prekoračiti ovlast nalogodavatelja ili ju koristiti na štetu ostalih članova,
 • promicati svoju tvrtku na štetu ostalih,
 • činiti nepotrebne troškove nalogodavatelju,
 • različito postupati prema domaćem i inozemnom nalogodavatelju,
 • nuditi brod ili teret bez ovlaštenja,
 • zadržavati bez     osnove      nalogodavateljevu     vozarinu/zakupninu/naknadu      za prekostojnice kada su u njegovu posjedu,
 • djelovati na štetu dostojanstva i ugleda profesije,
 • zlorabiti položaj člana Udruge,
 • zasnivati radni odnos sa zaposlenicima protivno propisima o radu,
 • obavljati djelatnost usprkos zabrani suda ili drugog nadležnog

Članovima Udruge preporuča se da ne zastupaju istovremeno dvije stranke suprotnih interesa.

Članak 14.

Sporove koji bi mogli nastati između članova Udruge prilikom obavljanja djelatnosti, primjene Statuta ili ovih Pravila, rješavat će Komisija na način i pod uvjetima kako je definirano Statutom.

Članak 15.

Za povredu pravila profesije, Statuta i ovih Pravila vodi se stegovni postupak. Stegovni postupak vodi Stegovno povjerenstvo imenovano u skladu s čl. 23. Statuta.

Članak 16.

Povredom dužnosti pomorskog agenta smatra se svaki postupak protivan obvezama koje proizlaze iz pravnih akata Udruge.

Članak 17.

Osobito teškom povredom dužnosti pomorskog agenta smatra se:

 • nelojalna utakmica prema članicama Udruge,
 • obavljanje poslovodstva bez naloga,
 • neizvršenje odluka tijela Udruge i obveza prema Udruzi,
 • dostavljanje netočnih i nepotpunih podataka Udruzi s ciljem dovođenja u zabludu,
 • uvredljivo ponašanje prema ostalim članicama Udruge.
Članak 18.

Ukoliko član Udruge počini štetu Udruzi, Udruga može naknadu štete ostvariti redovnim sudskim putem.

Članak 19.

Ova Pravila stupaju na snagu kada ih prihvati Skupština Udruge pomorskih agenata Hrvatske.

Izmjene i dopune ovih Pravila donose se na prijedlog Upravnog odbora ili trećine članica na način i postupak predviđen za njihovo donošenje.

Rijeka, 22. studenog 2021. Predsjednik

Jakov Karmelić, v. r.