Uvjeti za obavljanje djelatnosti

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA
2601

Na temelju članka 683. i članka 1021. stavak 1. alineja osamnaesta Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
POMORSKOG AGENTA,
TE PRAVIMA I OBVEZAMA POMORSKOG AGENTA

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, prava i obveze pomorskog agenta, te ispitni program i način polaganja ispita za stjecanje zvanja pomorskog agenta.

 

Članak 2.

Pomorski agent je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje pomorsko agencijskih djelatnosti, te koja je upisana u Upisnik pomorskih agenata u skladu s odredbama Pomorskog zakonika kao i ovoga Pravilnika.

Agent zaposlenik je fizička osoba koja posjeduje iskaznicu pomorskog agenta koja u ime i za račun pomorskog agenta neposredno obavlja pomorsko agencijske djelatnosti a naročito poslove otpreme brodova.

 

Članak 3.

Pravo obavljanja pomorsko agencijskih djelatnosti pomorski agent stječe upisom u Upisnik pomorskih agenata i Upisnik zaposlenika pomorskih agenata nadležne lučke kapetanije o čemu ista donosi rješenje na zahtjev pomorskog agenta.

Nadležnost lučke kapetanije iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema sjedištu pomorskog agenta i to:

1.        za područje Županije istarske – Lučka kapetanija Pula;
2.        za područje Županije primorsko-goranske – Lučka kapetanija Rijeka;
3.        za područje Županije ličko-senjske – Lučka kapetanija Senj;
4.        za područje Županije zadarske – Lučka kapetanija Zadar;
5.        za područje Županije šibensko-kninske – Lučka kapetanija Šibenik;
6.        za područje Županije splitsko-dalmatinske – Lučka kapetanija Split;
7.        za područje gradova Ploče i Metković te općina Opuzen, Slivno – Ravno, Zažablje, Kula Norinska i Pojezerje – Lučka kapetanija Ploče;
8.        za područje Županije dubrovačko-neretvanske, osim mjesta navedenih u točki 7. Lučka kapetanija Dubrovnik.
9.        za pomorske agente sa sjedištem u drugim županijama Republike Hrvatske nadležna je lučka kapetanija koja zaprimi zahtjev za izdavanje rješenja o upisu u Upisnik pomorskih agenata i Upisnik zaposlenika pomorskih agenata.

 

Članak 4.

Uvjeti za upis pomorskog agenta u Upisnik pomorskih agenata su:

1.        dokaz o upisanoj djelatnosti tvrtke;
2.        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje pomorskog agenta najmanje jednog zaposlenika;
3.        ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaposlenika iz točke 2. ovoga članka;
4.        osigurana financijska sredstva za obavljanje pomorsko agencijske djelatnosti;
5.        osigurana mogućnost elektroničke prijave dolaska i odlaska broda u i iz luke.

 

Članak 5.

Pomorski agent mora za ispunjenje uvjeta iz točke 4. članka 4. ovoga Pravilnika raspolagati vlastitim financijskim sredstvima od najmanje 120.000 kuna ili drugim odgovarajućim jamstvom u bankama, financijskim institucijama ili drugim društvima.

Jamstva iz prethodnog stavka mogu biti zamijenjena odgovarajućim nacionalnim ili međunarodnim osiguranjem.

Jamstva ili osiguranja iz ovoga članka moraju postojati za cijelo vrijeme obavljanja djelatnosti pomorskog agenta.

 

Članak 6.

U Upisnik pomorskih agenata upisuju se sljedeći podaci:

–         naziv, sjedište i matični broj pomorskog agenta, ime i prezime, adresa i broj osobne iskaznice vlasnika obrta, te ime i prezime osobe odgovorne za zastupanje pomorskog agenta;
–         ime i prezime, adresa, matični broj, zaposlenika iz članka 4. ovoga Pravilnika;
–         broj iskaznice pomorskog agenta zaposlenika iz članka 4. ovoga Pravilnika;
–         dokaz o raspolaganju financijskim sredstvima za obavljanje pomorsko agencijskih djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika;
–         podaci o brisanju pomorskog agenta iz Upisnika;
–         podaci o statusnim promjenama pomorskog agenta (stečaj, ovrha i sl.), kao i o mjerama propisanim u inspekcijskom i upravnom nadzoru;
–         podaci o statusnim promjenama (promjena prezimena, prebivališta i sl.) zaposlenika iz članka 4. Pravilnika;
–         podaci o brisanju zaposlenika iz članka 4. Pravilnika iz Upis­nika.

 

Članak 7.

Pomorski agent se briše iz Upisnika pomorskih agenata u sljedećim slučajevima:

–         na zahtjev pomorskog agenta;
–         ukoliko je isti brisan iz sudskog registra trgovačkih društava, odnosno obrtnog registra;
–         temeljem pravomoćne odluke suda ili upravnog tijela.

 

Članak 8.

U Upisnik zaposlenika pomorskih agenata upisuju se sljedeći podaci:

–         ime, prezime, adresa, matični broj zaposlenika;
–         broj i datum izdavanja iskaznice pomorskog agenta;
–         naziv tijela koje je izdalo iskaznicu;
–         napomene o promjeni mjesta zaposlenja zaposlenika;
–         podaci o statusnim promjenama zaposlenika (promjena prezimena, prebivališta, i sl.).

 

Članak 9.

Upisnici iz članka 3. ovoga Pravilnika vode se u pisanom i elektroničkom obliku.

 

II. PRAVA I OBAVEZE POMORSKOG AGENTA

Članak 10.

Pomorski agent ima pravo na nagradu i naknadu svojih troškova kao i troškova učinjenih u ime i za račun nalogodavca.

Nagrada iz stavka 1. ovoga članka određuje se ugovorom o pomorskoj agenciji ili agencijskom tarifom koju donosi udruga pomorskih agenata.

 

Članak 11.

Pomorski agent je dužan:

–         postupati pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika;
–         postupati u granicama ovlaštenja;
–         obavljati poslove za izvršenje naloga;
–         izvješćivati nalogodavca o izvršenju naloga;
–         predati obračun nalogodavcu;
–         isticati osobinu pomorskog agenta i
–         čuvati poslovnu tajnu.

 

Članak 12.

Pomorski agent je dužan pravovremeno zatražiti polog novčanih sredstava od inozemnog nalogodavca za pokriće troškova usluga koje ovaj traži u hrvatskim lukama.

U slučaju da inozemni nalogodavac nije doznačio zatražena sredstva prije dolaska broda pomorski agent je dužan pisanim putem obavijestiti pružatelje usluga kako bi mogli sami odlučiti o pružanju usluga.

Pomorski agent je dužan na zahtjev osobe koja pruža usluge ili prodaje robu njegovu nalogodavcu dati jamstva za cijenu robe ili usluge do iznosa za to osiguranih sredstava.

Primljeni polog novčanih sredstava na posebnim računima za devizne prijenose ne smatraju se sredstvima pomorskog agenta i ne mogu biti predmetom ovrhe.

 

Članak 13.

Pomorski agent je dužan na zahtjev lučke kapetanije obznaniti ime, naziv tvrtke i adresu sjedišta brodara ili drugih nalogodavaca čiji brodovi tiču hrvatske luke.

Pomorski agent dužan je u roku od 15 dana od dana promjene podataka koji se upisuju u upisnicima iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, zatražiti upis nastalih promjena kod nadležne lučke kapetanije.

 

 

III. UVJETI, NAČIN POLAGANJA I ISPITNI PROGRAM ZA STJECANJE ZVANJA
POMORSKOG AGENTA TE NAČIN ISHOĐENJA ISKAZNICE POMORSKOG AGENTA

Članak 14.

Uvjeti za pristupanje ispitu za stjecanje zvanja pomorskog agenta jesu:

1.        srednja stručna sprema;
2.        jedna godina rada na pomorsko agencijskim poslovima ili dvije godine rada na poslovima  
           pomorskih djelatnosti, odnosno dvije godine plovidbene službe najmanje u svojstvu časnika palube odnosno stroja ako se radi o pomorcu.

 

Članak 15.

Stručni ispit za stjecanje zvanja pomorskog agenta polaže se pred ispitnom povjerenstvom lučke kapetanije. Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika, dva člana i njihovih zamjenika.

Ispitno povjerenstvo imenuje nadležni ministar mora, turizma, prometa i razvitka na rok od tri godine.

 

Članak 16.

Stručni ispit sastoji se od provjere znanja iz predmeta:

1.        pomorsko-agencijsko poslovanje;
2.        ugovori o iskorištavanju brodova;
3.        osnove trgovačkog i financijskog poslovanja;
4.        engleski jezik.

 

Članak 17.

Usmeni dio stručnog ispita obuhvaća:

1.        Pomorsko-agencijsko poslovanje:
–         pojam pomorskog agenta i ugovora o pomorskoj agenciji,
–         nacionalni i međunarodni propisi o pomorskom agentu,
–         nacionalne i međunarodne pomorsko-agencijske organizacije,
–         vrste pomorskih agenata,
–         prava i dužnosti pomorskih agenata,
–         odgovornosti pomorskih agenata,
–         poslovi pomorskih agenata: zastupanje, posredovanje, pomaganje,
–         prihvaćanje i otpremanje brodova (clearance), posredovanje pri sklapanju brodarskih  
           ugovora (chartering) i pomorsko vozarskih ugovora (booking),
–         ostali oblici posredovanja i zastupanja (kupoprodaja broda, sklapanje ugovora o zakupu,
sklapanje ugovora o prijevozu putnika, zastupanje osiguratelja), te
–         uvjeti za obavljanje pomorsko-agencijskog poslovanja.

2.        Ugovori o iskorištavanju brodova:

–         međunarodne unifikacijske konvencije o prijevozu stvari i osoba morem,
–         nacionalni propisi o prijevozu stvari i osoba morem,
–         ugovori o pomorsko-plovidbenom poslu (sadržaj i oblik ugovora),
–         prijevoz stvari morem,
–         prijevozne isprave (teretnica – vrste, prenosivost, značenje, ostale isprave),
–         ukrcavanje i iskrcavanje tereta (prijava ukrcaja, vrijeme stojnica, prekostojnica i izvanrednih
prekostojnica, pismo spremnosti, vremenska tablica),
–         putovanje i predaja tereta primatelju,
–         odgovornost brodara za štete nastale u prijevozu,
–         vozarina,
–         prijevoz putnika i prtljage,
–         tegljenje i potiskivanje,
–         izravni i mješoviti prijevoz,
–         ostali plovidbeni poslovi i
–         ugovori o zakupu broda.

3.        Osnovi trgovačkog i financijskog poslovanja:

–         trgovačka društva (pojam, vrste, osnutak, tvrtka, statusna i vlasnička pitanja),
–         ugovori trgovačkog prava,
–         snovi bankarskog sustava,
–         distancijska kupoprodaja,
–         dokumentarni akreditiv,
–         Incoterms i
–         osnove deviznog poslovanja.

Pored usmenog dijela ispita iz ovoga članka kandidati polažu i pisani ispit iz engleskog jezika.

Pisani dio ispita obuhvaća sastavljanje poslovnog trgovačkog pisma na engleskom jeziku i prijevod jedne isprave (ili njenog dijela) koja se upotrebljava u pomorskom poslovanju sa engleskog na hrvatski jezik.

Usmeni dio ispita obuhvaća konverzaciju i provjeru znanja osnova gramatike engleskog jezika.

 

Članak 18.

O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno.

Kandidat se nakon ispita ocjenjuje sa ocjenom »položio« odnos­no »nije položio«.

Kandidat koji ne položi stručni ispit za stjecanje zvanja pomorskog agenta može ponovno pristupiti polaganju ispita u vremenskom razdoblju koje nije kraće od tri mjeseca.

Kandidat koji i nakon drugog puta nije položio predmetni ispit ne može podnijeti novi zahtjev za polaganje predmetnog ispita u roku kraćem od šest mjeseci od dana kada je posljednji put polagao predmetni ispit.

Kandidatu koji je položio ispit lučka kapetanija izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje pomorskog agenta.

 

Članak 19.

Uz zahtjev lučkoj kapetaniji za ishođenje iskaznice pomorskog agenta stranka je dužna priložiti sljedeću dokumentaciju:

–         uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje pomorskog agenta:
–         dokaz o zaposlenju sklopljen s pomorskim agentom

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se lučkoj kapetaniji na čijem području je pomorski agent upisan u Upisnik pomorskih agenata.

Iskaznica pomorskog agenta tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i sadrži sljedeće podatke:

–         naziv tijela koje izdaje iskaznicu;
–         broj iskaznice;
–         naziv osposobljenosti;
–         ime i prezime imaoca iskaznice;
–         mjesto i datum rođenja imaoca iskaznice;
–         mjesto i datum izdavanja;
–         opis ovlaštenja.

 

IV. NADZOR

Članak 20.

Nadzor nad odredbama ovoga Pravilnika, sukladno posebnim propisima, provode inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija i drugi stručni djelatnici Ministarstva i lučkih kapetanija u okviru posebnog ovlaštenja.

Postupci i način obavljanja inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka propisan je posebnim propisom.

 

Članak 21.

Osoba ovlaštena za obavljanje inspekcijskog nadzora rješenjem će pomorskom agentu privremeno zabraniti obavljanje pomorsko-agencijskih poslova ukoliko inspekcijskim očevidom utvrdi da:

–         pomorski agent ne raspolaže financijskim sredstvima odnosno odgovarajućim jamstvom ili
osiguranjem iz članka 5. ovoga Pravilnika;
–         zaposlenik pomorskog agenta koji obavlja pomorsko-agencijske poslove ne posjeduje iskaznicu pomorskog agenta;
–         zaposlenik pomorskog agenta nije upisan u Upisnik zaposlenika pomorskih agenata;
–         pomorski agent ne obavlja svoje dužnosti sukladno ovom Pravilniku;
–         pomorsko-agencijsku djelatnost obavlja pomorski agent koji nije upisan u Upisnik pomorskih agenata;
–         zaposlenik koji je u Upisniku pomorskih agenata upisan temeljem članka 6. ovoga Pravilnika
obavlja poslove pomorskog agenta iako nije zaposlen kod pomorskog agenta na neodređeno
vrijeme.

Privremena zabrana obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se odrediti do otklanjanja nedostataka, a najduže godinu dana.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Do osnivanja upisnika iz članka 3. ovoga Pravilnika upis pomorskih agenata i zaposlenika pomorskih agenata obavljat će se sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta (»Narodne novine« br. 17/96)

 

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta (»Narodne novine« br. 17/96) osim odredbe iz članka 22. ovog Pravilnika koja ostaje na snazi do osnivanja upisnika iz članka 3. ovog Pravilnika.

 

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/7
Urbroj: 530 -04 -07-4
Zagreb, 24. srpnja 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


Prilog 1. Prednja strana

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS, TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

LUČKA KAPETANIJA:
HARBOUR MASTER’S OFFICE:

ISKAZNICA
O UPISU U UPISNIK POMORSKIH AGENATA

 

KLASA: ____________________ LICENCE

 

UR. BROJ: __________________ OF REGISTRATION IN THE REGISTER OF

 

JMBG: _____________________ MARITIME AGENTS

 

 

_________________________________________

(ime i prezime – Name and Surname)

_________________________________________