Na temelju članka 31. Statuta Udruge pomorskih agenata Hrvatske, Skupština Udruge je na svojoj sjednici održanoj u Rijeci 16. veljače 2009. donijela

 

PRAVILA PONAŠANJA


Članak 1.

Ova pravila utvrđuju način ponašanja članova Udruge pomorskih agenata Hrvatske u međusobnim odnosima i odnosima prema nalogodavateljima kojih su se pomorski agenti dužni pridržavati pri obavljanju svoje djelatnosti.


Č
lanak 2.

Pomorski su agenti dužni čuvati ugled i dostojanstvo struke, štovati načela međusobnog povjerenja i ravnopravnosti te pravila lojalne utakmice na slobodnom tržištu.


Članak 3.

Sukladno Minimumu standarda UNCTAD-a za pomorske agentete te Pravilima ponašanja FONASBA-e, pomorski agenti su dužni:

 • obavljati dužnosti pošteno, pozornošću dobra gospodara i jednako prema nalogodavateljima,
 • rabiti standarde koji osiguravaju savjesno i djelotvorno obavljanje usluga,
 • rabiti dužnu pozornost pri rukovanju sredstvima nalogodavatelja,
 • rabiti dužnu pozornost u svezi s pomorskim prijevarama,
 • pridržavati se državnih normi o dužnostima pomorskih agenata.

Članak 4.

U ostale dužnosti pomorskih agenata spadaju osobito:

 • dužnost čuvanja profesionalne tajne,
 • dužnost štititi interese nalogodavatelja,
 • dužnost uzdržati se od nelojalne utakmice,
 • dužnost sudjelovanja u radu Udruge pomorskih agenata Hrvatske,
 • dužnost javljanja Udruzi ako inozemni agent bez dozvole obavlja agencijske poslove u Hrvatskoj,
 • dužnost javljanja agentu koji je zastupao jednog nalogodavatelja ako mu se nalogodavatelj obrati tražeći njegove usluge,
 • dužnost izvršavanja odluke tijela Udruge,
 • dužnost dostavljanja podataka Udruzi na njeno traženje,
 • dužnost plaćanja članarine prema odluci Udruge.

Članak 5.

Sniženje tarife dopušteno je ako pomorski agent ima ugovor o trajnom zastupanju nalogodavatelja ili ako se ono temelji na efikasnosti i poslovnosti agenta, sniženju troškova i povećanju poslovanja.
Pomorski agent može odobriti popust na tarifu ako je tražbina neutjeriva.


Č
lanak 6.

U zajedničkim poslovima pomorski agenti se slobodno dogovaraju o podjeli agencijske nagrade.


Č
lanak 7.

Pomorski agenti članovi Udruge imaju pravo koristiti logotip Udruge pomorskih agenata Hrvatske na listovnom papiru (memorandumu) tvrtke.
Logotip koji ističe pripadanje članstvu Udruge pomorskih agenata Hrvatske imaju pravo rabiti ispred ulaza i u poslovnim prostorijama tvrtke.
Pomorski agenti članovi Udruge imaju pravo:

 • međusobno se konzultirati o svim pitanjima struke,
 • tražiti mišljenje FONASBA-e i njenih tijela putom predstavnika Udruge u FONASBA-i,
 • predlagati Upravnom odboru izmjenu propisa i pravila koja se odnose na pomorske agente,
 • biti jednako promicani u svim publikacijama gdje se pojavljuje Udruga kao što su Tarifa agencijskih nagrada, Shipbrokers’ Registar, Bimco Bulletin, Fairplay i druge,
 • tražiti informatičke podatke od tajništva od izvora podataka o brodarima, brodovima, naručiteljima koji su nabavljeni za potrebe Udruge iz njenih sredstava.

Članak 8.

Pomorski agenti dobrovoljno se udružuju u Udrugu pomorskih agenata Hrvatske sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta i Statutu Udruge.
Tvrtke koje nisu članice Udruge ne mogu uživati blagodati članstva kao što su uvrštavanje u svjetske registre, adresare, stručne časopise gdje se upisuju pomorski agenti u svijetu.
Ne mogu koristiti promidžbu koju Udruga čini za članice, ne mogu biti spomenuti u međunarodnim pravilima i drugim aktima Udruge.


Č
lanak 9.

Svaki je član Udruge dužan javiti svim tijelima nadležnim u zemlji i inozemnim nalogodavateljima i dužnosnicima Udruge o svakom činu nelojalne utakmice pomorskog agenta koji nije članom Udruge.


Č
lanak 10.

Svaki član Udruge obavijestiti će Upravni odbor ako sazna da djelo iz članka 9. čini član Udruge.


Č
lanak 11.

Svaki je član Udruge dužan prijaviti Upravnom odboru osobu koja se neovlašteno bavi pomorsko agencijskim poslovima.


Članak 12.

Članovi Udruge pomorskih agenata ne smiju:

 1. obavljati djelatnost bez dozvole,
 2. prekoračiti ovlast nalogodavatelja ili ju rabiti na štetu ostalih članova,
 3. surađivati s pomorskim agentom koji nije član Udruge,
 4. promicati svoju tvrtku na štetu ostalih,
 5. zastupati dvije stranke suprotnih interesa,
 6. nuditi nalogodavatelju jeftinije usluge trećih radi dobivanja agencijskog naloga,
 7. činiti nepotrebne troškove nalogodavatelju,
 8. nuditi inozemnom nalogodavatelju jeftiniju uslugu od one koje nudi domaćem,
 9. nuditi brod ili teret bez ovlasti,
 10. zadržavati bez osnove nalogodavateljeve vozarine/zakupnine/naknade za prekostojnice kada su u njegovu posjedu,
 11. davati ne-članovima Udruge informacije o brodovima i teretima,
 12. djelovati inače na štetu dostojanstva i ugleda profesije,
 13. zlorabiti položaj člana Udruge,
 14. upošljavati zaposlenike bez ugovora o radu ili bez osiguranja prava i plaćanja obveza u svezi sa radom,
 15. obavljati djelatnost usprkos zabrani suda ili drugog nadležnog tijela.


Članak 13.

Pomorski agent koji želi postati članom Udruge dužan je to zatražiti od Upravnog odbora Udruge i potpisati za to propisanu pristupnicu.
Upravni odbor donosi odluku o primitku novog člana koji za to ispunjava uvjete.
Primitak člana potvrđuje Skupština Udruge na svojoj prvoj sjednici.


Č
lanak 14.

Pomorski agent koji izrazi želju pristupiti Udruzi dužan je platiti pristupninu.
Visinu pristupnine određuje Skupština Udruge.


Č
lanak 15.

Članovi udruge dužni su plaćati godišnju članarinu.
Visinu članarine određuje Skupština Udruge.
Članarina se plaća u dva jednaka obroka od kojih prvi dospijeva do 31. siječnja a drugi do 30. lipnja.


Č
lanak 16.

Ako visina članarine i pristupnine nisu utvrđeni za tekuću godinu, plaća se predujam u visini utvrđenoj u prethodnoj godini.
Sredstva ubrana od članarine raspoređuju se za pokriće troškova i rashoda za rad Udruge na domaćem i inozemnom planu, radi nabavke stručne literature ili drugih pomagala, troškova tajništva, knjigovodstva i ostalog.


Č
lanak 17.

Skupština Udruge donosi predračun troškova početkom poslovne godine.
Skupština Udruge odobrava zaključni račun.


Č
lanak 18.

Sporove koji bi između članica nastali u obavljanju djelatnosti, primjeni Statuta ili ovih Pravila, rješavati će Arbitraža od tri člana od kojih dvojicu biraju stranke u sporu bez obzira na njihov broj a treći je član po položaju tajnik Udruge koji ujedno predsjeda arbitražom.
Ako je tvrtka u kojoj je tajnik zaposlen u sporu, trećeg člana – predsjednika arbitraže imenuje Upravni odbor Udruge.
Protiv odluke Arbitraže žalba nije dopuštena.
Članica nezadovoljna odlukom Arbitraže može tražiti zaštitu prava koje smatra povrijeđenim redovitim pravnim putom.


Č
lanak 19.

Članice materijalno odgovaraju za štetu Udruzi do visine godišnje članarine.
Višak materijalne odgovornosti Udruga može ostvariti sudskim putom.
Udruga odgovara do visine sredstava koja se nalaze na računu Udruge u času izvršenja odluke o odgovornosti utvrđene sudskim putom.


Članak 20.

Za povrede pravila profesije, Statuta i Pravila ponašanja pomorskih agenata Hrvatske vodi se stegovni postupak.
Stegovni postupak vodi Stegovno povjerenstvo.
Predsjednika i dva člana Stegovnog povjerenstva imenuje Skupština Udruge.
Ako se stegovni postupak vodi protiv predsjednika ili članova Stegovnog povjerenstva odnosno tvrtke gdje su zaposleni, Upravni odbor imenuje drugog člana ili članove Stegovnog povjerenstva.


Č
lanak 21.

Stegovni se postupak pokreće na prijedlog Upravnog odbora Udruge ili jedne trećine članstva.
Stegovni se postupak pokreće zbog zloporabe ili grubih propusta pri obavljanju djelatnosti odnosno zbog nedostojna i nedolična ponašanja.


Č
lanak 22.

Povredom dužnosti pomorskog agenta smatra se svaki postupak protivan obvezama koje izlaze iz Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta u Hrvatskoj i protivan obvezama iz ovog Pravilnika.


Č
lanak 23.

Osobito teškom povredom dužnosti pomorskog agenta smatraju se:

 • ponuda pomorsko agencijskih usluga nalogodavatelju uz nižu cijenu i povoljnije uvjete od propisanih ili uobičajenih,
 • nelojalna utakmica prema članicama Udruge,
 • ponuda neosnovanih popusta sudionika u pomorskom pothvatu radi dobivanja naloga,
 • obavljanje poslovodstva bez naloga za uobičajenog nalogodavatelja druge članice,
 • neizvršenje odluka tijela Udruge,
 • dostavljanje neistinitih podataka Udruzi,
 • uvredljivo ponašanje prema ostalim članicama Udruge,
 • neizvršavanje ili neuredno izvršavanje obveza prema Udruzi.


Članak 24.

Stegovno povjerenstvo nakon saslušanja člana protiv kojeg se vodi stegovni postupak i pregleda spisa, može ga osloboditi odgovornosti ili izreći slijedeće mjere:

 1. usmenu opomenu,
 2. pisanu opomenu,
 3. javnu opomenu,
 4. suspenziju iz članstva do 6. mjeseci,
 5. isključenje iz članstva.

Izrečene mjere priopćavaju se Lučkoj kapetaniji koja vodi Upisnik pomorskih agenata.


Članak 25.

Ova Pravila stupaju na snagu kada ih prihvati Skupština Udruge pomorskih agenata Hrvatske natpolovičnom većinom.
Izmjene i dopune ovih Pravila donose se na prijedlog Upravnog odbora ili trećine članica na način i postupak predviđen za njihovo donošenje.

 

Rijeka, 16. veljače 2009.

Predsjednik
Jakov Karmelić, v. r.