Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA POMORSKIH AGENATA HRVATSKE
(članica Udruge pomorskih agenata Hrvatske)
 I – UVOD
 Članak 1.

Ovi opći uvjeti reguliraju ugovorne odnose koji nastaju kada domaći ili strani nalogodavatelj naruči od hrvatskog pomorskog agenta obavljanje pomorskih agencijskih usluga. Smatra se da nalogodavatelj prihvaća ove uvjete kao sastavni dio ugovora o pomorskim agencijskim uslugama, ako ih stranke izričito ne isključe.

  II – DEFINICIJA POMORSKOG AGENTA 
Članak 2.

Pomorski agent je domaća pravna osoba registrirana za obavljanje pomorskih agencijskih poslova, koja u ime i za račun nalogodavatelja ili u svoje ime obavlja pomorske agencijske poslove.

III – OVLAŠTENJA POMORSKOG AGENTA 
Članak 3.

Pomorski agent prilikom izvršenja primljenog naloga pomaže nalogodavatelju, zastupa ga na osnovi opće ili posebne punomoći i posreduje između nalogodavatelja i njegovih suugovornika.

Za poslove iz prethodnog stavka ugovor o posebnoj agenciji radi izvršenja pojedinačnog naloga, od slučaja do slučaja, može biti izričit pisan, usmeni ili prešutan, a ugovor o općoj agenciji radi obavljanja stalnih pomorskih agencijskih usluga u određenom području mora biti pisan.

Na zahtjev agenata, zaključeni ugovori moraju biti potvrđeni pisanim putom.

Članak 4.

Na osnovi ugovora o posebnoj agenciji, pomorski agent je ovlašten obaviti za nalogodavatelja određeni posao, a na osnovi ugovora o općoj agenciji pomorski agent je ovlašten na određeno ili neodređeno vrijeme obavljati sve poslove za nalogodavatelja, ili određene vrste poslova u određenom području.

U slučaju sumnje, da li je zaključen ugovor o općoj ili posebnoj agenciji, smatra se da je zaključen ugovor o posebnoj agenciji.

Članak 5.

Ako stranke nisu drukčije ugovorile smatra se da je pomorski agent ovlašten obavljati naročito slijedeće poslove:

1.        pomagati nalogodavatelju,
2.        pomagati zastupnicima prijevoznika, korisnicima prijevoza, posadi pri prihvatu i otpremi prijevoznog
sredstva i stvari,
3.        pomagati putnicima pri iskrcaju i ukrcaju,
4.        posredovati pri zaključenju i zaključiti ugovore o:
a)       iskorištavanju prijevoznih sredstava,
b)       prijevozu putnika,
c)       kupoprodaji, popravku i remontu prijevoznih sredstava,
d)       ekonomskom iskorištavanju kontejnera,
e)       osiguranju,
f)        iskrcaju, ukrcaju, prekrcaju i uskladištenju tereta,
g)       opskrbi prijevoznih sredstava gorivom i zalihama,
h)       kontroli prijevoznih sredstava i tereta,
i)        ostale ugovore u svezi s pomorskim agencijskim poslom,

5.        ispitivati tržište i akvizirati teret (marketing i canvassing),
6.        prodavati putničke karte,
7.        voditi brigu o popuni prijevoznog sredstva posadom,
8.        pomagati u poslovima u svezi sa generalnom havarijom,
9.        ispostavljati prijevozne i ostale isprave pri prihvatu i otpremi prijevoznih sredstava,
10.     pomagati prilikom rješavanja sporova u svezi s poslovima koji obvezuju nalogodavatelja,
11.     obavljati poslove nadzora ukrcaja i iskrcaja,
12.     obavljati kvalitativno i kvantitativno utvrđivanje stanja tereta,
13.     obavljanje otpremničkih poslova naročito pri prekrcaju, prijevozu u kojem sudjeluje više prijevoznika,
prijevozu kontejnerima i multimodalnom prijevozu uopće,
14.     upravljati prijevoznim sredstvima prijevoznika,
15.     obavljati sporedne poslove kao što su: turističko-agencijski poslovi, mjenjački poslovi, poslovi prijevoza
motornim čamcima, poslovi prijevoza kopnenim putom  vlastitim prijevozom, poslovi posredovanja
prilikom ishođenja putnih isprava, viza i dozvola za kretanje u graničnom pojasu, poslovi stražarenja
na brodu i slično.

Pomorski agent je dužan i ovlašten prilikom izvršenja naloga obavljati i sve poslove koji su uz njega vezani.

Članak 6.

Pomorski agent kada radi u ime i za račun nalogodavatelja dužan je svoje svojstvo agenta istaknuti riječima
u ime i za račun”, “isključivo u svojstvu agenta” kojima se dodaje naziv nalogodavatelja.

Ako agent ne istakne ogradu iz prethodnog stavka, smatra se da radi u svoje ime.

Članak 7.

Ako nalogodavatelj ograniči agentova ovlaštenja koja se odnose na poslove nabrojene u članku 5., to ograničenje nema pravni učinak prema trećim osobama koje nisu za nj znale niti su prema okolnostima za nj morale znati, iako je agent istaknuo ogradu iz članka 6.

Članak 8.

Ponude pomorskih agenata obvezuju nalogodavatelja ako su učinjene u granicama ovlaštenja.

Članak 9.

Pomorski agent nije ovlašten zastupati nalogodavatelja u sudskim, arbitražnim i upravnim postupcima.

IV – DUŽNOSTI POMORSKOG AGENTA 
Članak 10.

Pomorski agent je dužan raditi pozornošću urednog agenta u skladu s običajima struke, domaće i međunarodne trgovine, i takvom pozornošću birati osobe kojima se u svom poslovanju služi.

Članak 11.

Agent-posrednik dužan je voditi posrednički dnevnik i izdavati posrednički list za poslove u kojima posreduje.

Članak 12.

Pomorski agent dužan je čuvati 3 godine kopije isprava koje ispostavlja i koje prima u svezi s izvršenjem naloga. Te se isprave smatraju poslovnom tajnom koje pomorski agent ne smije otuđiti bez odobrenja nalogodavatelja, ako drukčije nije propisano.

Članak 13.

Pomorski agent dužan je obavještavati nalogodavatelja o izvršavanju naloga i stanju na tržištu.

Članak 14.

Pomorski agent dužan je od nalogodavatelja zatražiti predujam za pokriće troškova i pomorsko agencijske nagrade.

Članak 15.

Pomorski agent dužan je obračunati nagradu i troškove za svoje usluge i položiti račun nalogodavatelju za njegova sredstva u propisanom roku.

Članak 16.

Pomorski agent dužan je voditi poslovne knjige, gdje će posebno biti iskazane stavke u svezi s potraživanjima i dugovanjima nalogodavatelja.

Članak 17.

Posebni agent dužan je obavljati agencijske usluge osobno, ili preko svojih djelatnika. Opći agent može imenovati podagenta, o čemu je dužan obavijestiti nalogodavatelja. Agent ne može prenijeti na podagenta veća ovlaštenja od onih koja su njemu dana.

V – DUŽNOSTI NALOGODAVATELJA
Članak 18.

Nalogodavatelj je dužan dati agentu jasne naloge, informacije i isprave za obavljanje posla prije početka izvršavanja agencijskih usluga.

Članak 19.

Nalogodavatelj je sukladno Pomorskom Zakoniku dužan pomorskom agentu nadoknaditi troškove i platiti agencijsku nagradu.

Nalogodavatelj je sukladno Pomorskom Zakoniku dužan dati pomorskom agentu predujam u visini predvidivih troškova i nagrade.

VI – PRAVA POMORSKOG AGENTA 
Članak 20.

Agencijska nagrada plaća se u obliku pristojbe ili provizije.

Agencijske nagrada je ugovorena ili propisana tarifom.

Ako prilikom posredovanja u zaključivanju ugovora o iskorištavanju prijevoznih sredstava nije ugovorena visina provizije, agentu pripada na ime provizije najmanje 2% od ukupnog bruto iznosa koji nalogodavatelj prima iz osnovnog posla.

Provizija za posredovanje prilikom zaključivanja ugovora pripada agentu ako je posredovao pri njegovu sklapanju, bez obzira da li je ugovor izvršen. U ostalim slučajevima, agentu pripada nagrada kada je usluga izvršena.

Članak 21.

Pomorski agent sukladno Pomorskom Zakoniku ima pravo na predujam za naknadu svojih troškova i onih učinjenih za nalogodavca i nagradu.

Svi troškovi doznaka su na teret nalogodavatelja.

Članak 22.

Pomorski agent sukladno Pomorskom Zakoniku ima ugovorno pravo pridržaja na imovini nalogodavatelja koja se nalazi u njegovom posjedu za pokriće svoje nagrade, troškova i ostalih tražbina, bez obzira iz kojeg razloga i u koje vrijeme su nastale.

Članak 23.

Pomorski agent ima pravo u svako vrijeme naplatiti dospjele tražbine prema nalogodavatelju prijebojem.

Nepodmirene tražbine pomorski agent ima pravo naplatiti sa kamatama od 12%.

Pomorski agent tražbine iskazane u stranoj valuti ima pravo naplatiti u toj valuti ili prema svom izboru u drugoj valuti, prema dnevnom tečaju te valute u odnosu one u kojoj je tražbina iskazana na dan dospjelosti računa ili na dan isplate, prema izboru pomorskog agenta.

VII – ODGOVORNOST POMORSKOG AGENTA 
Članak 24.

Pomorski agent odgovara nalogodavatelju za štetu koja se može pripisati njegovoj ili krivnji njegovih djelatnika.

Za štete uzrokovane krivnjom osoba kojim se agent u svom poslovanju služi ili koje pružaju usluge nalogodavatelju, agent odgovara samo za grubu nemarnost u izboru tih osoba, ako su štete u uzročnoj svezi s radnjama ili propustima tih osoba.

Članak 25.

Ako se šteta može pripisati gruboj nemarnosti agenta, njegovih djelatnika, od njega imenovanog podagenta, ili osoba izabranih za pružanje usluga nalogodavatelju, pomorski agent će odgovarati naročito zbog: nepostupanja po nalogu, prekoračenja ugovornih ovlaštenja, propusta u dužnoj pozornosti, neobavještavanja ili pogrešnog obavještavanja nalogodavatelja, te nepolaganja računa.

Članak 26.

Pomorski agent je za štete iz prethodnog stavka ovlašten uvijek ograničiti svoju odgovornost do visine iznosa nagrade koja mu pripada za pružanje usluga.

Pomorski agent je ovlašten, također, kada nalogodavatelj može ograničiti svoju odgovornost prema trećima, koristiti se blagodatima takva ograničenja.

VIII – RJEŠAVANJE SPOROVA 
Članak 27.

Za sve sporove koji proizlaze u svezi s primjenom Općih uvjeta, u odnosu na ugovor o pomorskoj agenciji, stvarno je nadležan hrvatski sud prema mjestu sjedišta pomorskog agenta.

Članak 28.

Na svu djelatnost pomorskog agenta, ma gdje se ona odvijala, primijenit će se uvijek hrvatsko pravo.

IX – ZAVRŠNE RADNJE 
Članak 29.

Opći uvjeti poslovanja i njihove izmjene i dopune donose se jednoglasnom odlukom članova na Skupštini Udruge pomorskih agenata Hrvatske.

Članak 30.

Opći uvjeti stupaju na snagu kada ih odobri Udruga pomorskih agenata Hrvatske, a primjenjivati će se od 1. ožujka 2009. godine.

Rijeka, 16.2.2009.