STUPILA NA SNAGU NOVA UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

STUPILA NA SNAGU NOVA UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

Dana 01.02.2017. stupila je na snagu nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_8_232.html
Između ostalog, upravna pristojba za potrebe izdavanja Odobrenja članu posade za kretanje u mjestu boravka (shorepass) od
sada umjesto 120 kuna iznosi 35 kuna.